"SELAMAT DATANG DI YAYASAN INSIDI"

Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile

Rabu, April 28, 2010

Paman Nabi Muhammad Rasululloh

 • Kakek Rasulullah Abdul Muthalib memiliki anak sebanyak 19 orang anak. 13 orang laki laki dan yang selebihnya adalah wanita.Ayah Rasulullah Saw merupakan yang termuda.
 • Kedua belas paman rasulullah tersebut adalah :

1. Haris ,ia merupakan paman Rasullah yang tertua.
2. Abu Thalib,nama lengkap beliau Abdu Manaf
3. Zubair, Kuniyah nya adalah Abu Haris
4. Hamzah ,Kuniyahnya Abu `Umarah dan Abu Ya`la
5. Abu Lahab nama lengkapnya Abdul Uzza
6. Ghaidaq
7. Muqawwam
8. Dhirar
9. `Abbas
10. Qusam
11. Abdul Ka`bah
12. Hajal dikenal juga dengan Mughirah
 • Diantara seluruh paman Rasulullah yang masuk Islam hanyalah Hamzah dan Abbas.
 • Saidina Hamzah masuk Islam pada tahun ke dua Tahun kenabian.Ada juga ynag mengatakan bahwa beliau masuk Islam pada tahun ke 6 kenabian.Beliau mendapat gelar Asadullah ( Singa Allah ).
 • Berkenaan dengan gelar tersebut Rasulullah pernah mengatakan

والذى نفسى بيده إنه لمكتوب عند الله فى السماء السابعة حمزة أسد الله واسد رسوله
‘’Sungguh demi Zat yang menguasai Jiwaku,sungguh tertulis pada langit yang ketujuh bahwa Hamzah itu adalah Singa Allah dan singa RasulNya.’’

 • Dalam hadis yang lain beliau bersabda ‘’Sebaik baik paman ku adalah Hamzah’’.
 • Beliau sempat mengikuti perang badar dan syahid dalam peperangan Uhud.
 • Pada ketika melihat jasad Saidina Hamzah,Rasulullah menangis.Pada ketika Syahid beliau berusia 59 tahun dan dimakamkan bersama dengan anak saudaranya Abdullah bin Jahsy dalam satu liang kubur.
 • Adapun Saidina Abbas merupakan paman yang termuda beliau memiliki kuniyah Abu Fadhal.
 • Beliau lebih muda dari rasulullah sekitar 2 atau 3 tahun.Beliau termasuk pemuka suku Quraisy dan masuk Islam pada penaklukan Khaibar tetapi beliau menyembungikan keislaman beliau dan baru menampakkan keislaman beliau pada ketika penaklukan kota Makkah.
 • Rasulullah sering kali mendoakan beliau dan anak anak cucu beliau.Beliau wafat pada masa khilafah Saidian usman bin Affan Ra pada tahun 33 H dalam usia 88 tahun dan dimakamkan di Baqi` .

 • Adapun bibi Rasulullah yaitu:
  1. `Atikah
  2. Umaimah
  3. Baidhak ( Ummu Hakim)
  4. Barrah
  5. Shafiyah
  6. Arwa
   
 • Shafiyah merupakan ibunda dari Saidina Zubair bin Awam.Beliau masuk islam dan sempat mengikutiperang Khandak serta beliau sempat membunuh seorang laki lkai dari golongan yahudi dan Rasulullah sendiri memberikan astu bagian dari harta ghanimah untuk beliau. Beliau wafat pada masa kekhalifahan saidina Umar tahun 20 H dalam usia 70 tahun dan dimkamkan di Baqi`.Adapun atikah dan Arwa terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang keislaman keduanya.
   
 • Nenek Rasulullah Saw.
  Nama nama Nenek rasulullah dari pihak bapak beliau adalah sebagai berikut:

 • 1. Ibunda ayah beliau bernama Fathimah binti Amri Al Muakhzumiyah
  2. Ibunda Abdul Muthaleb adalah Salma binti Amri An Najjariyah
  3. Ibunda Hasyim adalah Atikah binti Murrah As Sulaimiyah
  4. Ibunda Abdi Manaf Atikah binti Falij As sulaimiyah
  5. Ibunda Qushai adalah Fatimah binti Asad Al Azdiyah
  6. Ibunda Kilab Adalah Nu`m binti Sarir Al Kinaniyah
  7. Ibunda Murrah adalah Wahsyiah binti Syaiban Al Fahmiyah
  8. Ibunda Ka`ab adalah Salma binti Muharib Al fahmiyah
  9. Ibunda Luai adalah Wakhsyiah binti Mudlij Al Kinaniyah
  10. Ibunda Ghalib adalah salma binti Saad Al Huzaliyah
  11. Ibunda Fihir adalah Jandalah binti Haris Al Jurhumiyah
  12. Ibunda Malik adalah Hindun binti `Adwan Al Qaisiyah
  13. Ibunda Nadhar adalah Barrah binti Murrah Al Murriyah
  Adapun nenek Rasulullah dari pihak ibunda adalah
  1. Ibunda Aminah adalah Barrah binti Abdul Uzza
  2. Ibunda Wahab adalah Atikah binti Awqash As Sulaimiyah
   
 • Ayahanda Atikah ini dikenal dengan nama Abi kabsyah .Beliaulah yang dimaksud oleh orang orang arab deangn panggilan mereka terhadap Rasulullah ‘’Ibnu Abi Kabsyah’’.Ibunda Barrah (Ibunda Aminah ) adalah Ummu Habibah binti Al Haris Al Huzailiyah anak dari Hindun binti Yarbu` Ast Saqafiyah

  Saudara Sesusuan Rasulullah SAW
  Rasulullah SAW memiliki beberapa saudara sesusuan baik ketika menyusu dengan Suwaibah maupun ketika menyusu dengan Halimatun Sa`diyah .yaitu :

  1. Hamzah
  2. Abu salamah bin Abdil `Asad
  Keduanya sama sama menyusu dengan Rasulullah kepada Suwaibah ,hamba sahaya Abi Lahab ketika Suwaibah sedang menyusu anaknya Masruh bin Suwaibah
  3. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthaleb,beliau merupakan saudara susuan Rasulullah dengan Halimatun Sa`diyah
  4. Abdullah
  5. Asiyah
  6. Huzafah dikenal dengan nama Asy Syaima`
  Ketiganya merupakan anak Halimatun Sa`diyah
  Adapun Ibu susuan Rasulullah yaitu :
  1. Halimah binti Abi Zuaib bersal dari Hawazin
  2. Suwaibah ,budak Abi lahab 

 • sumber : Anwarul Muhammadiyah karangan Yusuf An Nabhany
Tidak ada komentar: